HTML

Webnyelv

Tervezem egy olyan saját weboldal létrehozását, melyen néhány idegen nyelv nyelvtana lesz megtalálható. Ebben a blogban elsősorban ezeket a készülő nyelvtani magyarázatokat teszem közzé, hátha valaki idetéved és segíteni tud ötleteivel, tanácsaival. Írok még ebbe a blogba egyéb, nyelvekkel kapcsolatos észrevételeket is.

Friss topikok

Melléknevek és határozószók fokozása

2008.12.26. 09:00 Czimby

A nyelvek egy részében az (egyébként rendhagyó fokozású) "sok" jelentésű melléknév közép- ill. felsőfokát tesszük a fokozandó melléknév elé, így kapjuk meg egy adott melléknév közép- ill. felsőfokát. Más nyelvekben a melléknevek ragot kapnak, míg egyes nyelvekben a két lehetőség keveredik.
A határozószók fokozása hasonló a melléknevek fokozásához, de általában van legalább egy kicsi eltérés.
 

Angol

 

Melléknevek fokozása

 

A rövid melléknevek középfokban -er, felsőfokban -est ragot kapnak. Rövid melléknévnek számít minden egyszótagú melléknév, és a kétszótagú melléknevek egy része:

short - shorter - shortest (rövid - rövidebb - legrövidebb)
long - longer - longest (hosszú - hosszabb - leghosszabb)

Helyesírási sajátosságok:

Ha a melléknév y-ra végződik, amit /i/-nek ejtünk, akkor közép- és felsőfokban ez az y i-re változik:

happy - happier - happiest (boldog - boldogabb - legboldogabb)
crazy - crazier - craziest (őrült - őrültebb - legőrültebb)
pretty - prettier - prettiest (csinos - csinosabb - legcsinosabb)

Ha a melléknév néma e-re végződik (amit nem ejtünk ki), akkor ez eltűnik az -er és -est előtt; egyszerűbben fogalmazva: csak egy "e" lesz, ha így két "e" kerülne egymás mellé:

nice (szép); nice + er = nicer (szebb); nice + est = nicest (legszebb)
polite - politer - politest (udvarias - udvariasabb - legudvariasabb)

Azok az egyszótagú melléknevek, melyek egyetlen mássalhangzóra végződnek (tehát nem pl. tt-re, hanem csak t-re) és röviden ejtjük bennük a magánhangzót, megkettőzik a szóvégi mássalhangzót a rag előtt:

big - bigger - biggest (nagy - nagyobb - legnagyobb)
hot - hotter - hottest (forró - forróbb - legforróbb)
wet - wetter - wettest (nedves - nedvesebb - legnedvesebb)

 

A hosszú melléknevek elé középfokban a more, felsőfokban a most szócskát tesszük. Hosszú melléknévnek számít minden kettőnél több szótagú melléknév, valamint a kétszótagú melléknevek egy része:

beautiful - more beautiful - most beautiful (szép - szebb - legszebb)

 

Hova tartoznak a kétszótagú melléknevek?

(A szótagok számát nem az jelenti, hogy hány magánhangót írunk le, hanem hogy mennyit ejtünk ki! Ezért pl. az easy szóban két magánhangzót ejtünk ki, ezért kétszótagú, annak ellenére, hogy három magánhangzót írunk le.)
Problémát okoz, hogy a kétszótagú melléknevek közül melyik számít rövidnek (-er, -est ragot kapnak), melyik hosszúnak (more, most szócskát kapnak).

Rövidnek számítanak az y-ra végződő kétszótagú melléknevek:

easy - easier - easiest

Rövidnek számítanak a véghangsúlyos melléknevek:

polite - politer - politest

A többi kétszótagú melléknév (ezekből van több) hosszúnak számít:

modern - more modern - most modern
famous - more famous - most famous

Vannak melléknevek, melyek mind a kétféleképpen fokozhatók:

clever - cleverer - cleverest (okos - okosabb - legokosabb)
clever - more clever - most clever (okos - okosabb - legokosabb)

simple - simpler - simplest (egyszerű - egyszerűbb - legegyszerűbb)
simple - more simple - most simple

 

Rendhagyó fokozású melléknevek:

good - better - best (jó - jobb - legjobb)
bad - worse - worst (rossz - rosszabb - legrosszabb)
many - more - most (sok - több - legtöbb --megszámlálható főnévnél)
much - more - most (sok - több - legtöbb --megszámlálhatatlan főnévnél)
little - less - least (kevés - kevesebb - legkevesebb)
far - farther - farthest, vagy:
far - further - furthest (messze - messzebb - legmesszebb)

(Megjegyzés: a far kétféle fokozása között apró jelentésbeli különbség is van: further=további, pl. Give me further information - Adj több/további információt!)

 

Egyéb tudnivalók:

A melléknevek lefele is fokozhatók. Ilyenkor nem a more, most, hanem a less, least szócskát használjuk:

interesting - more interesting - most interesting
   (érdekes - érdekesebb - legérdekesebb)
interesting - less interesting - least interesting
   (érdekes - kevésbé érdekes - legkevésbé érdekes)

A lefele fokozás a rövid mellékneveknél is a less, least szócskával történik:

big - bigger - biggest (nagy - nagyobb - legnagyobb)
big - less big - least big (nagy - kevésbé nagy - legkevésbé nagy)

A "sokkal" a much vagy a lot szócskával fejezehető ki:

sokkal nagyobb: much bigger / a lot bigger
sokkal érdekesebb: much more interesting / a lot more interesting

Összehasonlítás:
Alapfokú mellékneveknél az "olyan ... mint ..." angol megfelelője "as ... as ...":

My house is as big as yours - Az én házam olyan nagy, mint a tied.

Tagadásnál a "nem olyan ... mint ..." angol megfelelője "not so ... as ..." vagy a "not as ... as ..." is lehet:

My house is not so big as yours. Vagy:
My house is not as big as yours. (Az én házam nem olyan nagy, mint a tied.)

Középfokú mellékneveknél a "mint" angol megfelelője "than":

My house is bigger than yours. (Az én házam nagyobb, mint a tied.)

Tehát az angolban a mint-re több szó létezik (as, than), és az as jelenti azt is, hogy olyan, és azt is, hogy mint.

 

Határozószók fokozása

 

Melléknevekből a -ly képzővel határozószókat képezhetünk. Ezeket a hosszú melléknevekhez hasonlóan fokozzuk:

exactly - more exactly - most exactly
(pontosan - pontosabban - legpontosabban)

Azokat a határozószókat, melyek nem kapnak külön -ly ragot és a melléknévvel azonos alakúak, a melléknevek mintájára ragozzuk:

early - earlier - earliest (korán - korábban - legkorábban)
fast - faster -fastest (gyorsan - gyorsabban - leggyorsabban)

Rendhagyó fokozású határozószók:

in a friendly way - in a more friendly way - in the most friendly way (barátságosan - barátságosabban - legbarátságosabban)
well - better - best (jól - jobban - a legjobban)

 

 

Olasz

 

Melléknevek fokozása

 

Középfokban a più (=több, inkább) szócskát tesszük a melléknév elé. Felsőfokban is a più kerül a melléknév elé, de névelővel együtt:

grande - più grande - il più grande
nagy - nagyobb - a legnagyobb

Ha a melléknév jelző és a főnév határozott névelővel áll, általában csak a mondat értelme dönti el, közép- vagy felsőfokú-e a melléknév, mivel a főnév a névelő után, de a più előtt áll:

la casa più bella = 1. a szebb ház; 2. a legszebb ház.

Ha a melléknév állítmány, természetesen nem lehet ilyen félreértés:

Questa casa è più bella - Ez a ház szebb.
Questa casa è la più bella - Ez a ház a legszebb.

A mellékneveknek önálló felsőfokú alakjuk is van, ezt az -issimo raggal képezzük úgy, hogy a melléknév utolsó magánhangzója helyére ezt tesszük. Így minden melléknév önálló felsőfokú alakja -o végű lesz, az alapfokban -e végű mellékneveké is:

bello - bellissimo (nagyon szép)
grande - grandissimo (nagyon nagy)

Rendhagyó fokozású melléknevek:

1. Középfokban külön alakjuk van, és a felsőfokot is ebből a rendhagyó alakból képzik:

buono - migliore (- il migliore) (jó - jobb (- legjobb) )
cattivo - peggiore (rossz - rosszabb)
grande - maggiore (nagy - nagyobb)
piccolo - minore (kicsi - kisebb)
molto - più (sok - több)
poco - meno (kevés - kevesebb/kevésbé)

2. Középfokban és felsőfokban is külön alakjuk van:

alto - superiore - il supremo (magas - magasabb - legmagasabb)
basso - inferiore - l'infimo (alacsony - alacsonyabb - legalacsonyabb)

3. Az előbbi mellékneveknek az önálló felsőfoka is rendhagyó:

buono - ottimo (jó - nagyon jó)
cattivo - pessimo (rossz - nagyon rossz)
grande - massimo (nagy - nagyon nagy)
piccolo - minimo (kicsi - nagyon kicsi)
alto - supremo/sommo (magas - nagyon magas)
basso - infimo (alacsony - nagyon alacsony)

A rendhagyó fokozású mellékneveknek szabályosan képzett alakjaik is vannak, a rendhagyó és a szabályos alakok egyaránt használhatók. Viszont egyes rendhagyó alakok átvitt csak értelemben használhatók:

Paolo è il più cattivo ragazzo - Pál a legrosszabb fiú (ő viselkedik a legrosszabbul).
Paolo è il peggiore studente - Pál a legrosszabb tanuló (ő tanul a legrosszabbul).

Questo monte è il più alto - ez a hegy a legmagasabb.
Luigi è superiore a tutti gli amici - Luigi felette áll az összes barátainak.
Luigi è più alto di tutti gli amici - Luigi magasabb, mint az összes barátja.

Questa casa è più bassa - Ez a ház alacsonyabb.
Questi mobili sono di qualità inferiore - Ezek a bútorok gyengébb minőségűek.

Tehát:

più cattivo = rosszabb magaviseletű (erkölcsi értelem)
peggiore = rosszabb (pl. előmenetelű, nem erkölcsi értelemben)

più buono = jobb magaviseletű (erkölcsi értelem)
migliore = jobb előmenetelű (pl. előmenetelű, nem erkölcsi értelemben)

Nem személyekre vonatkozóan a più buono és a migliore, ill. a più cattivo és a peggiore egyformán használhatók.

Testvéreknél a maggiore és a minore segítségével fejezhetjük ki a nővér, húg, öccs, báty fogalmát, a szabályos melléknevekkel nem. Továbbá a maggiore azt is jelenti, hogy idősebb, a minore pedig, hogy fiatalabb:

Lui è il mio fratello maggiore - Ő a bátyám.
Lei è la mia sorella minore - Ő a húgom.

Tu sei più grande - Te nagyobb (magasabb) vagy.
Tu sei maggiore - Te idősebb vagy.

Mint látható, a szabályos és rendhagyó melléknevek használatában csak személyek esetében van jelentésbeli különbség.

 

Egyéb tudnivalók:

A mellékneveket természetesen lefele is fokozhatjuk, ilyenkor a più helyett a meno (kevesebb, kevésbé) szót kell használni:

grande - meno grande - il meno grande (nagy - kevésbé nagy - a legkevésbé nagy)

 

A hasonlítás alapfokban

A hasonlítás középfokban a következő esetekben a di-vel történik:

Viszont che-vel hasonlítunk:

Határozószók fokozása:

 

 

 Német

 

Melléknevek fokozása:

 

Középfokban -er, felsőfokban -(e)st ragot kap a melléknév:

billig - billiger - billigst (olcsó - olcsóbb - legolcsóbb)

A felsőfokban akkor áll e is az st előtt, ha a melléknév d, t, s, ß, x, z, sch végű, valamint egyszótagú vagy az utolsó szótagja hangsúlyos:

weit - weiter - weitest
wild - wilder - wildest
heiß - heißer - heißest
kurz - kürzer - kürzest

interessant - interessanter - interessantest

de: reizend - reizender - reizendst (bájos - bájosabb - legbájosabb)

kivétel: groß - größer - größt (nagy - nagyobb - legnagyobb)
 

Néhány, főleg egyszótagú melléknév magánhangzója Umlautot kap:

dumm - dümmer - dümmst

Ide tartozik: arg, alt, arm, hart, kalt, krank, lang, nah, scharf, schwach, schwarz, stark, warm, grob, groß, hoch, dumm, jung, klug, kurz

Egyes melléknevek Umlauttal és anélkül is képezhetik fokozott alakjaikat:

gesund - gesunder - gesundest
gesund - gesünder - gesündest (egészséges - egészségesebb - legegészségesebb)

Ide tartozik: bang, blaß, glatt, karg, naß, schmal, fromm, krumm, rot.

Soha nem kapnak Umlautot:

-au- tőhangzós melléknevek;
-bar, -e, -el, -er, -en, -haft, -ig, -lich képzős melléknevek
- idegen eredetű melléknevek (pl. interessant)
- a melléknévi igenevek (Partizip Präsens és Partizip Perfekt)
 

Angolosok, vigyázat! Az egyszótagú, egyetlen mássalhangzóra végződő melléknevek utolsó mássalhangzója nem duplázódik meg fokozásnál! (angol: big - bigger - biggest; német: schmal - schmäler - schmälst) Az angollal ellentétben a felsőfokú melléknév végződése nem mindig -est, a legtöbbször csak -st. (A különbségek a két nyelv hangtani-alaktani eltéréseiből adódnak: az angol a kiejtés (rövid tőhangzó) megőrzése érdekében megduplázza az utolsó mássalhangzót, valamint igyekszik a mássalhangzótorlódásokat kikerülni. A német tőhangzó pedig nem feltétlen rövid a zárt szótagban (pl. schön - hosszan ejtendő az "ő"), amikor az angolban, így rövidségének megőrzésére sem kell figyelni.

Az -e, -el, -er, -en végű melléknevek e-je kiesik a középfok -er ragja előtt (az -er, -en e-je meg is maradhat):

müde - müder - müdest (fáradt)
dunkel - dunkler - dunklest (sötét)
teuer - teu(e)rer - teuerst (drága)
trocken - trock(e)ner - trockenst (száraz)

Rendhagyó fokozású melléknevek:

hoch - höher - höchst
nahe - näher - nächst
gern - lieber - liebst
gut - besser - best-
viel - mehr - meist-
wenig - minder - mindest- (vagy: wenig - weniger - wenigst-)
groß - größer - größt (A felsőfokot képzi rendhagyóan.)

A fokozott melléknév mint jelző:

A fokozott melléknév, mint az állítmány névszói része:

Hiányos fokozású melléknevek:

Nem ragozható melléknevek:

Hasonlító szerkezetek:

A határozószók fokozása:

A melléknévből képzett határozószókat ugyanúgy fokozzuk, mint a mellékneveket. Felsőfokban a melléknév előtt am elöljárószó, a melléknév végén -en rag áll általában:

schön (szép) - schöner (szebben) - am schönsten (a legszebben)

Szólj hozzá!

Címkék: olasz német angol fokozás melléknév

A bejegyzés trackback címe:

https://webnyelv.blog.hu/api/trackback/id/tr21993725

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.